Herroepingsinstructie

Recht op herroeping

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen na de datum waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaken in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, moet u ons (Mail:info@parkplatzschild24.nl) door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte brengen van uw beslissing om uit deze overeenkomst terug te treden. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de intrekking

Als u deze Overeenkomst annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van het kiezen van een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaard levering door ons aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop we bericht van uw annulering van deze Overeenkomst. Wij zullen voor deze terugbetaling dezelfde betaalmiddelen gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u kunt bewijzen dat u de goederen hebt geretourneerd, als dat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons retourneren of overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen. U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.

Zij zijn slechts aansprakelijk voor enig waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de aard, de hoedanigheid en de werking van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die duidelijk op maat zijn gemaakt voor persoonlijke behoeften.

Einde van de herroepingsinstructie